Misyon Vizyon Genel Hedeflerimiz Akademik Takvim Iletisim T.Ü Anasayfa
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           DERSLERİN İÇERİĞİ

BİRİNCİ SINIF

BİRİNCİ YARIYIL


OSMANLICA I: Bu dersin amacı, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerin incelenebilmesi için gerekli gramer bilgilerinin öğretilmesi, uygulanmasıdır. Bu ders öğrencilere Osmanlı Türkçesiyle yazma, okuma ve Osmanlı Türkçesinin alfabesini öğretmeyi hedefler. Osmanlı alfabesinin yazı özellikleri, sade ve kolay anlaşılır metinler üzerinde okuma ve yazma alıştırmaları, verilen ev ödevleriyle öğrencinin eski yazılı metinleri okuma ve yazma becerileri geliştirilmeye çalışılır.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ I: Türk Dil Bilgisi, tanımı ve bölümleri hakkında genel bilgiler, Ses Bilgisi, sesler, alfabe, ünlü, ünsüz seslerin özellikleri, Türkçedeki sesler, ünlü ve ünsüzlerin özellikleri, Türkçedeki ses olayları, ses düşmesi, türemesi, benzeşme, aykırılaşma gibi, Türkçe kelimelerin özellikleri, Türkçedeki ses uyumları, ünlü-ünlü, ünlü-ünsüz, ünsüz-ünsüz uyumları, Türkçedeki ses değişmeleri, Genel tekrar ve TDK yazım kılavuzunun incelenmesi. Türkçenin ses yapısını tanıtmak; dilimizin dönemleri arasında karşılaştırma yapabilmek için gerekli bilgi birikimini sağlamak; dil yeteneğini geliştirerek, öğrenciye Türkçe sevgisini; Türkçeyi, gerek yazılı ve gerekse sözlü olarak, doğru ve güzel kullanma becerisini kazandırmak.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI I: Bu derste Eski Türk Edebiyatı’nın genel özellikleri, estetik anlayışı, nazım şekli ve türleri ile aruz ölçüsü üzerinde durulmaktadır.
Eski Türk Edebiyatının genel özellikleri, Eski Türk Edebiyatını şekillendiren ve besleyen kaynaklar, Klasik Türk Edebiyatını etkileyen diğer milletlerin edebiyatları, Klasik Türk Edebiyatı içindeki genel konular. Klasik Türk Edebiyatında nazım türleri ve nazım şekilleri, aruz, nesir.

YAZILI ANLATIM: Kompozisyon hakkında genel bilgiler. Sözlü ve yazılı kompozisyon türleri ile yazım kuralları, diksiyon ve sunuş konuları işlenmektedir. Ana dili Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır. Dil, diller ve Türk dili, ses bilgisi ve kuralları, kelime türleri, yazılı ve sözlü anlatım türleri, düzgün ve etkili dil kullanımının temel ilkeleri. Türkçe kompozisyon dersine genel giriş. Doğru Yazma ve Konuşma Uygulamaları. Dil nedir? Dilekçe yazma ve özet çıkartma kuralları. Dil kültür ilişkisi, Türkçenin sözlü ve yazılı anlatımını geliştirmek, dersin amacıdır.

TÜRK DİLİ TARİHİ I: Türk dilinin tarih içindeki yayılma alanları, başlıca yazı dilleri ve bu dillerdeki eserlerine genel bir bakış bu dersin amacıdır. Türk dilinin kökeniyle ilgili konularda bilgi vermek, Türk dilinin tarihsel dönemlerini ve bu dönemlere ait eserleri, yazarları tanıtmaktır.

YENİ TÜRK EDEBİYATI I: 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilânından sonra Türk kültür ve edebiyat hayatında başlayan yenilikler, Türk edebiyatına Batı edebiyatlarından giren yeni edebî türler, şekil ve muhteva bu dersin konusunu teşkil etmektedir.

HALK EDEBİYATI I: Türk halk şiiri nazım biçimleri ve türlerini işleyerek Türk kültürünün zenginliklerini tanıtmaktır. Türk Halk Edebiyatı kavramının tanımı, kapsamı. Türk Halk Edebiyatı hakkında genel bilgiler, Türk Halk Bilimi’nin tanımı, tarihçesi, diğer bilimlerle olan ilişkisi. Halk nazmı ve halk nesri kavramlarının izahı. (Halk şiiri nazım biçimleri ve türleri, Âşık Edebiyatı nazım biçimleri ve türlerinin örneklerle açıklanması.) Halk Şiiri Nazım Biçimleri ve Türleri. Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri: Mâni, türkü. Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri: Koşma, semai, varsağı, destan, güzelleme, taşlama, koçaklama, ağıt. Tekke Edebiyatı Nazım Türleri: İlâhi, nefes, nutuk, devriye, şathiyât-ı sofiyâne. Aruz Ölçüsüyle Yazılan Halk Şiiri Nazım Biçimleri: Divan, semai, kalenderî. Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri ve Türleri: Selis, satranç, vezn-i âhar.

OĞUZ GRUBU DİL VE EDEBİYATLARI I: Güney-Batı (Oğuz) Türk lehçelerinin doğuşu, sınıflandırılması ve genel özellikleri hakkında bilgiler vererek Güney-Batı (Oğuz) Türk lehçelerinin Türk dilinin içindeki yeri ve özelliklerini kavratmak.

İNGİLİZCE I: Introducing Yourself, To be (am ,is, are), Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, Possessive Adjectives, Numbers, Plural Nouns, Social Expressions, The Alphabet, Colors, Possessive’s, Have / Has, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, On the Phone, The Simple Present Tense, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, A / An, Numbers and Prices, The time (What time is it?), Days of the Week, Prepositions of Time, Object Pronouns, This / That, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, Can I…..? , Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms.

EDEBİ BİLGİLER I: Bu derste edebî sanatlar üzerinde durulmaktadır.


İKİNCİ YARIYIL

OSMANLICA II: Bu dersin amacı, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış Yeni Osmanlı metinlerinin incelenebilmesi için gerekli gramer bilgilerinin öğretilmesi, uygulanmasına devam edilmesidir.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ II: Türkçedeki ses olayları, ses düşmesi, türemesi, benzeşme, aykırılaşma gibi, Türkçe kelimelerin özellikleri, Türkçedeki ses uyumları, ünlü-ünlü, ünlü-ünsüz, ünsüz-ünsüz uyumları, Türkçedeki ses değişmeleri.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI II: Bu derste Eski Türk Edebiyatı’nın genel özellikleri, estetik anlayışı, nazım şekli ve türleri ile aruz ölçüsü üzerinde durulmaya devam edilmektedir.

SÖZLÜ ANLATIM: Kompozisyon hakkında genel bilgiler. Sözlü ve yazılı kompozisyon türleri ile yazım kuralları, diksiyon ve sunuş konularının işlenmesine devam edilmektedir. Ana dili Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır. Dil, diller ve Türk dili, ses bilgisi ve kuralları, kelime türleri, yazılı ve sözlü anlatım türleri, düzgün ve etkili dil kullanımının temel ilkeleri. Vurgu ve tonlama, yazım (imlâ) ve noktalama, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, plan, anlatım türleri (üslup), Türkçede anlatım ve çeşitli anlatım bozuklukları, yazılı kompozisyon türleri (tutanak, mektup, deneme, fıkra, makale, eleştiri, gezi, sohbet, röportaj, nutuk), Bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar, Tartışmaya dayalı anlatım türleri (tartışma, panel, forum, açık oturum), görüşmeye dayalı anlatım türleri (konferans, sempozyum, kongre).

TÜRK DİLİ TARİHİ II: Türk dilinin tarih içindeki yayılma alanları, başlıca yazı dilleri ve bu dillerdeki eserlerine genel bir bakış bu dersin amacıdır. Türk dilinin kökeniyle ilgili konularda bilgi vermek, Türk dilinin tarihsel dönemlerini ve bu dönemlere ait eserleri, yazarları tanıtmaktır.

YENİ TÜRK EDEBİYATI II: 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilânından sonra Türk kültür ve edebiyat hayatında başlayan yenilikler, Türk edebiyatına Batı edebiyatlarından giren yeni edebî türler, şekil ve muhteva bu dersin konusunu teşkil etmektedir.

HALK EDEBİYATI II: Türk destanları ve efsanelerini işlemek suretiyle Türk halk edebiyatının zenginliklerini tanıtmaktır. Türk Halk Edebiyatı II dersinde; Türk destanları ve efsaneleri metin tahlilleri yapılarak işlenecektir. Türk destanları hakkında genel bilgi. Türk destanlarının yayılma alanları,Türk destanlarının yapısı. Türk destanlarının sınıflandırılması (Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı, Ergenekon Destanı, Bozkurt Destanı, Göç Destanı, Türeyiş Destanı,). Türk destanlarının motif tahlili, anlatım teknikleri. Oğuz Kağan Destanı’ndaki mitolojik unsurların açıklanması. Efsane kavramı, efsanelerin sınıflandırılması, efsanelerin sosyal işlevleri. Efsanelerin mitolojik alt yapısı. Türk Halk Edebiyatı alan araştırmalarının önemi. Alan araştırmalarında kullanılan metot ve teknikler. Gözlem metodu, mülakat metodu, derlemenin vasıfları. Uygulamalı derleme örnekleri.

OĞUZ GRUBU DİL VE EDEBİYATLARI II: Güney-Batı (Oğuz) Türk edebiyatının sınıflandırılması ve genel özellikleri hakkında bilgiler vererek Güney-Batı (Oğuz) Türk edebiyatının Türk edebiyatının içindeki yeri ve özelliklerini kavratmak.


İNGİLİZCE II: There is / There are, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, Any, Prepositions, Directions, Saying Years, Was / Were, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, The Simple Past Tense, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, Regular / Irregular Verbs, When’s your birthday?, Months of the Year, Saying Dates, Requests and Offers, Want, Like, Would Like, Present Continuous Tense, Affirmative, Negative, Questions and Answers Forms, Present Continuous for Future, Revision of Tenses-Present, Past, and Future, What’s the matter?


EDEBİ BİLGİLER II: Bu derste edebiyat akımları üzerinde durulmaktadır.


İKİNCİ SINIF

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

OSMANLICA III: İkinci sınıf programında yer alan bu derste, eski bilgilere ek olarak klâsik Osmanlı Türkçeci metinleri inceletmekte ilgili bilgiler verilmektedir.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ III: Türkçenin yapı bilgisini öğretmek. Kelime tanımı ve özellikleri; Yapı bakımından kelimeler, ses yapısı, şekil yapısı. Şekil yapısının bölümleri. Kelime kökleri ve özellikleri, ekler ve özellikleri. İsim kökleri, fiil kökleri, yapım ekleri çekim ekleri ve özellikleri. Türkçede kök fiiller ve kelimelerimizin türetilmesindeki mantık. İsimlerin gramer kategorileri. Fiillerin gramer kategorileri ve özellikleri; yardımcı sesler. İsimden isim yapma ekleri. İsimden fiil yapma ekleri. Fiilden isim yapma ekleri. Fiilden fiil yapma ekleri. Yapım ekleriyle ilgili kelime tahlilleri. Dilde yeni kavramları karşılama yöntemleri. Yapı bilgisi ile ilgili örnek alıştırmalar.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI III: Bu derste 11-12. yüzyıllar arası Klâsik Türk Edebiyatı tarihi ve metin şerhi üzerinde durulacaktır.

KIPÇAK GRUBU DİL VE EDEBİYATLARI I: Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk lehçelerinin doğuşu, sınıflandırılması ve genel özellikleri hakkında bilgiler vererek Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk lehçelerinin Türk dilinin içindeki yeri ve özelliklerini kavratmak.

HALK EDEBİYATI III: Anonim Halk Edebiyatı nazmını öğretmek.

YENİ TÜRK EDEBİYATI III: Bu derste, Tanzimat’tan sonra Batı edebiyatı ve kültürü etkisi altında 1859’lu yıllardan başlayarak ilk örneklerini gördüğümüz Batı tesirindeki Türk edebiyatının başlıca şahsiyetleri, eserleri ve Türk Edebiyatına getirdikleri yenilikler üzerinde durulmaktadır. Türk toplumunun modernleşme sürecinin başlangıcı olan Tanzimat Fermanından itibaren toplum yapısında meydana gelen değişmeler ve bunun edebiyata yansıması sonucunda ortaya çıkan yeni edebî türler ve şekillerin incelenip değerlendirilmesidir. Söz konusu yeni tür ve şekillerde eser veren şair ve yazarların tanıtılması, eserlerinden örnekler verilmesi ve metin çözümlemeleri yapılması da bu dersin amaçlarındandır. Tanzimat devri Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarların eserlerinden seçilen metinler üzerinde yapılan çözümlemelerle Türk edebiyatının Batılılaşma doğrultusunda kazandığı yeni üslup ve ifade şekilleri gösterilmeye çalışılacaktır.

ESKİ TÜRKÇE I: Göktürk yazı dili, gramer ve örnek metinlerle ele alınmaktadır. Orhun Abidelerinin Türk dil ve kültüründeki önemi, bulunuşu, okunuşu, abidelerin dış yapısı ve içeriği hakkında bilgiler. Orhun Harfleri ve özellikleri, kelimelerinin tahlili, içeriği, dil ve üslup bakımından incelenmesi.

ARAPÇA: Arapçanın temel kavramları, Arapça kelime çeşitleri ve cümle yapıları, fiil çekimleri, tarihi metinlerin ve arşiv belgelerinin okutulması, bunların tercüme edilmesi.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I: İnkılâp, reform, kavramları. Türk inkılabına yol açan nedenler (Osmanlı Devleti'nin birinci dünya savaşına girmesi, savaşın sona ermesi, Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlaması, Müdafaa-i Hukuk derneklerinin kurulması, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmesi, Samsun'daki çalışmaları, Havza'daki çalışmaları, Amasya tamimi), kongreler (Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi), Amasya görüşmeleri, Meclis-i Mebusan’ın açılması, Misak-ı Millinin ilanı.

METİN TAHLİLLERİ (S): Edebiyat sanatının önemli bir türü olan şiir olgusunu değerlendirmeye yönelik ders kapsamında; şiir kavramı, şiirin unsurları, Türk şiirinin gelişim çizgisi, şiir poetikaları ve bunların şiir tarihimizdeki yerleri irdelenecektir. Gücünü ait olduğu dilden alan şiirin çağdaş Türk edebiyatındaki seçkin örnekleri ele alınacak, şiir inceleme ve çözümlemesiyle ilgili kavramlar uygulamalı örnekler eşliğinde değerlendirilecektir. Şiir tahlili vasıtasıyla şiirlerin yüzey yapısından derin yapısına doğru kazı çalışması yapmak.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI I (S): Türkiye Türkçesi ağızlarının ses, şekil, cümle bilgisinin incelenmesi ve metinler üzerinde çalışmalar. Ağız araştırmalarında takip edilen metot. Ses ve şekil bilgisi çakışmaları, Rumeli (Edirne) Ağızları, Kütahya Ağızları; Kars, Rize, Gaziantep, Çankırı, Erzurum, Nevşehir, Kastamonu Ağızları tanıtılacaktır. Ağız araştırmaları hakkında temel bilgiler verilecektir.

TÜRK TİYATRO TARİHİ (S): Bu derste, tiyatro türü üzerinde yapılacak metin incelemeleri ile konu, dil, üslup vs. gibi günümüze kadar gelinen noktalar gösterilmeye çalışılacak, tiyatro türü ana hatları ile tanıtılacak ve yazarların eserleri ve sanat anlayışları üzerinde durulacaktır. Geçmişten günümüze Türk tiyatrosunun çeşitli oyunlarını kuramsal bağlamda okuyup yorumlamayı öğretmek amaçlanmaktadır.

ETİMOLOJİ I (S): Kelime kökenlerinin belirlenmesi ve günümüze kadar geçirdikleri anlam değişikliklerinin izlenmesi ve dilsel, tarihsel ve kültürel işlevlerinin değerlendirilmesi.

ANLAMBİLİM I (S): Bu ders anlambilim çalışmalarına temel bir giriştir. Tartışma ve yazma yoluyla öğrenciler, önemli anlambilimsel teorilerle, farklı anlam içerikleriyle ve kelimenin, söz öbeğinin veya cümlenin arasındaki ilişki ve sonuç olarak anlambilime olan farklı yaklaşımlarla tanışırlar.

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK EDEBİYATLARI I (S): Azerbaycan Edebiyatı hakkında bilgi vermek, Azerbaycan Edebiyatı’nın önemli ismi Bahtiyar Vahabzade’yi bütün yönleri ve eserleriyle öğrencilere tanıtmak amaçlanmaktadır.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

OSMANLICA IV: Bu derste, eski bilgilere ek olarak klâsik Osmanlı Türkçesi metinleri inceletmekle ilgili bilgiler verilmeye devam edilmektedir.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV: Yapı bakımından kelimeler, ses yapısı, şekil yapısı. Şekil yapısının bölümleri.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI IV: Bu derste 13-14. yüzyıllar arası Klâsik Türk Edebiyatı tarihi ve metin şerhi üzerinde durulacaktır.

HALK EDEBİYATI IV: Türk halk tiyatrosunun özellikleri, tarihi gelişimi hakkında bilgi vermek ve uygulamalar yaptırabilmek. Geleneksel Türk tiyatrosunun özellikleri, geleneksel Türk tiyatrosunun tarihi gelişimi, kukla, meddah, ortaoyunu, Karagöz oyunlarının özellikleri ve tarihi gelişimi. Seyirlik köy oyunları, Karagöz, meddah, orta oyunu, tuluat hakkında bilgiler.

YENİ TÜRK EDEBİYATI IV: Bu derste, Tanzimat’tan sonra Batı edebiyatı ve kültürü etkisi altında 1859’lu yıllardan başlayarak ilk örneklerini gördüğümüz Batı tesirindeki Türk edebiyatının başlıca şahsiyetleri, eserleri ve Türk Edebiyatına getirdikleri yenilikler üzerinde durulmaktadır. Türk toplumunun modernleşme sürecinin başlangıcı olan Tanzimat Fermanından itibaren toplum yapısında meydana gelen değişmeler ve bunun edebiyata yansıması sonucunda ortaya çıkan yeni edebî türler ve şekillerin incelenip değerlendirilmesidir. Söz konusu yeni tür ve şekillerde eser veren şair ve yazarların tanıtılması, eserlerinden örnekler verilmesi ve metin çözümlemeleri yapılması da bu dersin amaçlarındandır. Tanzimat devri Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarların eserlerinden seçilen metinler üzerinde yapılan çözümlemelerle Türk edebiyatının Batılılaşma doğrultusunda kazandığı yeni üslup ve ifade şekilleri gösterilmeye çalışılacaktır.

KIPÇAK GRUBU DİL VE EDEBİYATLARI II: Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk lehçelerinin doğuşu, sınıflandırılması ve genel özellikleri hakkında bilgiler vererek Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk lehçelerinin Türk dilinin içindeki yeri ve özelliklerini kavratmak.

ESKİ TÜRKÇE II: Uygur yazı dili, gramer ve örnek metinlerle ele alınmaktadır.

FARSÇA: Farsçanın temel kavramları, Farsça kelime çeşitleri ve cümle yapıları, Farsça fiiller, tarihi metinlerin ve arşiv belgelerinin okutulması, bunların tercüme edilmesi.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II: Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, 1924 Anayasası, çok partili yaşam deneyimi, Cumhuriyete karşı diğer tepkiler, Menemen olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü düşünce sistemi.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI II (S): Türkiye Türkçesi ağızlarının ses, şekil, cümle bilgisinin incelenmesi ve metinler üzerinde çalışmalar. Ağız araştırmalarında takip edilen metot. Ses ve şekil bilgisi çakışmaları, Rumeli (Edirne) Ağızları, Kütahya Ağızları; Kars, Rize, Gaziantep, Çankırı, Erzurum, Nevşehir, Kastamonu Ağızları tanıtılacaktır. Ağız araştırmaları hakkında temel bilgiler verilecektir.

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT (S): Karşılaştırmalı Edebiyat’ı tanımlamak, yöntemlerini belirlemek ve Türk edebiyatı ile diğer edebiyatları örnekler üzerinden karşılaştırmak.

SİNEMA VE EDEBİYAT (S): Türk ve yabancı yazarların eserlerinden yapılan sinema uyarlamaları bağlamında eserlerle filmleri karşılaştırmak.

ETİMOLOJİ II (S): Kelime kökenlerinin belirlenmesi ve günümüze kadar geçirdikleri anlam değişikliklerinin izlenmesi ve dilsel, tarihsel ve kültürel işlevlerinin değerlendirilmesi.

ANLAMBİLİM II (S): Bu ders anlambilim çalışmalarına temel bir giriştir. Tartışma ve yazma yoluyla öğrenciler, önemli anlambilimsel teorilerle, farklı anlam içerikleriyle ve kelimenin, söz öbeğinin veya cümlenin arasındaki ilişki ve sonuç olarak anlambilime olan farklı yaklaşımlarla tanışırlar.

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK EDEBİYATLARI II (S): Türkmen Edebiyatı hakkında bilgi vermek, Türkmen Edebiyatı’nın önemli isimleri Mahtumkulu Firaki ve Berdinazar Hudaynazarov’u bütün yönleri ve eserleriyle öğrencilere tanıtmak amaçlanmaktadır.

ÜÇÜNCÜ SINIF

BEŞİNCİ YARIYIL

OSMANLICA V: Osmanlı Türkçesinin bütün dönemlerine ait örnek metinler incelenecektir.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ V: Sözcük yani kelime kavramı hakkında detaylı çalışmalar yapılması. Sözcük türlerinin (isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat) Türk dil bilgisindeki yerleri, önemi, özellikleri ve sınıflandırılması değişik metinler vasıtasıyla incelenir.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI V: Bu derste 15. yüzyıl Klâsik Türk Edebiyatı tarihi ve metin şerhi üzerinde durulacaktır.

HALK EDEBİYATI V: Bu dersin amacı, Âşık tarzı kültür geleneği ve Türk halk temaşa sanatı hakkında bilgi vererek Âşık tarzı kültür geleneğinin ve Türk halk temaşa sanatının kültürel açıdan önemini incelemektir. Âşık edebiyatında şekil ve tür bilgisi, âşık fasılları, âşık edebiyatının meseleleri. Âşık edebiyatının asırlar boyunca geçirdiği merhaleler ve mensupları hakkında bilgiler. Günümüzde âşıklık geleneği. Geleneksel edebiyatımızın bir yönünü oluşturan saz şiirinin veya başka bir deyişle aşık şiirinin özelliklerini geniş manada araştırmak ve incelemek.

YENİ TÜRK EDEBİYATI V: Bu dersin konusu içinde Türk Edebiyat Tarihi’nde ilk ve ikinci Tanzimat neslinden sonra 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren Servet-i Fünûn ekolü başlıca şahsiyet ve eserleriyle incelenmektedir.

ORTA TÜRKÇE I: Karahanlı dönemi Türk yazı dili ve bu dönem edebî eserlerinden örnekler üzerinde durulmaktadır. Karahanlı Devri Türk Dili, Divanı Lugati’t-Türk, içeriği, sözlük ve kültür ansiklopedisi olarak önemi. Kutadgu Bilig: Seçme metinler, İçeriği, söz varlığı. Atabetü’l-hakayık, içeriği, söz varlığı dil ve kültür tarihimizdeki önemi. Harezm Türkçesi eserleri. Nehcü’l-Feradis. Ahmet Yesevi ve Hikmetleri. Metinlerden örnekler.

ÖZBEK-UYGUR GRUBU DİL VE EDEBİYATLARI I: Güney-Doğu (Türkistan Uygur) Türk lehçelerinin doğuşu, sınıflandırılması ve genel özellikleri hakkında bilgiler vererek Güney-Batı (Oğuz) Türk lehçelerinin Türk dilinin içindeki yeri ve özelliklerini kavratmak.

DİLBİLİM I: Dillerin yapıları ve anlamları incelenir. Dil bilgisinin incelenmesi, sözcüklerin oluşumu ve değişimi ve söz dizimini kapsar.

EDEBİYAT KURAMLARI: Edebî metinleri feminist eleştiri, yapısalcı eleştiri, Marksist eleştiri gibi farklı edebiyat kuramları çerçevesinde irdelemek.

ÇOCUK EDEBİYATI (S): Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının tarihî gelişimi, biçim, konu ve okuyucu yaşına göre çocuk kitaplarının özellikleri, masallar, destanlar, çocuk öyküleri ve çocuk romanları vb. konular değerlendirilecektir.

HİKÂYE VE ROMAN I (S): Hikâye ve roman aracığıyla öğrencilere farklı bakış açıları ve yeni duyarlıklar kazandırmak.

RUSÇA I (S): Bu derste Rus dilinin temelini oluşturan tüm kuralları ve bilgileri verilmektedir.

METİN DİLBİLİM I (S): Metnin bir bütün olarak yapısı ile işlevi ve metni oluşturan ögeler arasındaki ilişkiler ele alınıp çeşitli metin türlerindeki her türlü dilsel olgu, ölçüt ve kurallar uygulamalı olarak saptanacaktır.

TASAVVUF EDEBİYATI I (S): İslâmiyet’in kabulüne kadarki Türk inançları, İslâmiyet’in kabulü, 9.-11. yy.lar arası nüfus hareketleri, yeni din ve yeni vatanlarda geçirilen ilk zamanlar, tarikatlar, bu çerçevede oluşan edebiyatın genel özellikleri, tür ve şekil bilgisi.

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK EDEBİYATLARI III (S): Kırgız Edebiyatı hakkında bilgi vermek, Kırgız Edebiyatı’nın önemli ismi Cengiz Aytmatov’u bütün yönleri ve eserleriyle öğrencilere tanıtmak amaçlanmaktadır.

ALTINCI YARIYIL

OSMANLICA VI: Osmanlı Türkçesinin bütün dönemlerine ait örnek metinler incelenecektir.


TÜRKİYE TÜRKÇESİ VI: Türkçenin kelime gruplarını tanıtmak ve farklı dönemlerindeki metinlerde kelime gruplarının nasıl tespit edileceğini göstermek. Kelime grubu nedir? Kelime grubunun temel özellikleri ve çeşitleri, İsim tamlaması, İyelik grubu, sıfat tamlaması, tekrar grubu, aitlik grubu, birleşik fiil grubu, isim fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil grupları, unvan grubu, sayı grubu, ünlem grubu, bağlama grubu, kısaltma grupları, edat grubu ile ilgili temel bilgilerin verilmesi, kelime gruplarının metinler üzerinde incelenmesi.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI VI: 16. yüzyıl Eski Türk Edebiyatı tarihi ile bu döneme ait önemli sanatçıların şiirlerinden seçme metinler üzerinde durulmaktadır.

HALK EDEBİYATI VI: Bu dersin amacı, Âşık tarzı kültür geleneği ve Türk halk temaşa sanatı hakkında bilgi vererek Âşık tarzı kültür kültürel açıdan önemini incelemektir. Âşık edebiyatında şekil ve tür bilgisi, âşık fasılları, âşık edebiyatının meseleleri. Âşık edebiyatının asırlar boyunca geçirdiği merhaleler ve mensupları hakkında bilgiler. Günümüzde âşıklık geleneği.

YENİ TÜRK EDEBİYATI VI: Fecr-i Âti akımı başlıca şahsiyet, eserleriyle ve bağımsız sanatçılar incelenmektedir. Milli Edebiyat dönemi başlıca şahıs ve eserleriyle incelenmektedir.

ORTA TÜRKÇE II: Harezm ve Altın Ordu yazı dili ile bu dönem eserlerinden örnekler üzerinde durulmaktadır

SİBİR GRUBU DİL VE EDEBİYATLARI: Özellikle Sibirya bölgelerinde veya Sibirya'ya yakın bölgelerde konuşulan Yakutça, Dolganca, Tuvaca, Altayca, Hakasça gibi Türk dilleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

DİLBİLİM II: Dillerin yapıları ve anlamları incelenir. Dil bilgisinin incelenmesi, sözcüklerin oluşumu ve değişimi ve söz dizimini kapsar.

TÜRKÇE EĞİTİMİ: Türkçenin konuşma sırasında doğru ve güzel kullanmak için gerekli bilgilerin öğrenilmesi. Bu ders çerçevesinde ortak kültür dili olarak Türkçenin ses değerleri üzerinde durulur, hece, kelime ve cümle seslendirmeleri uygulamalı olarak yapılır, Türkçe konuşma çeşitleri esas alınarak, konuşma çeşitleri üzerinde durulur; Türk ve dünya edebiyatının ortak beğeniye ulaşmış konuşma metinleri seçilerek bunlar incelenir. Bu derste duygu ve düşüncelerin doğru, üslubuna uygun olarak anlatabilmesi, sesin uyumu, sözcük, durak ve vurguların hakkını vererek, açık ve anlaşılır biçimde konuşabilme becerilerinin geliştirilmesi konuları üzerinde durulacak, öğrenciler tarafından uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

EDEBİYATIMIZDA SÜRELİ YAYINLAR (S): Varlık’tan Yasakmeyve’ye, Hece’den Karagöz’e edebiyatçıların yetişmesinde okul görevi yapan edebî dergileri öğrencilere tanıtmak ve onların dergi okuma alışkanlığı edinmelerini sağlamak.

HİKÂYE VE ROMAN II (S): Hikâye ve roman aracığıyla öğrencilere farklı bakış açıları ve yeni duyarlıklar kazandırmak.

RUSÇA II (S): Bu derste Rus dilinin temelini oluşturan tüm kuralları ve bilgileri verilmektedir.

METİN DİLBİLİM II (S): Metnin bir bütün olarak yapısı ile işlevi ve metni oluşturan ögeler arasındaki ilişkiler ele alınıp çeşitli metin türlerindeki her türlü dilsel olgu, ölçüt ve kurallar uygulamalı olarak saptanacaktır.

TASAVVUF EDEBİYATI II (S): Mistisizm, tasavvuf, sûfi, mutasavvıf kavramları. İlâhi Aşk, Cezbe, Vahdet-i Vücûd, İnsân-ı Kâmil, Fenâ- Beka (fenâ-fi-llah, fenâ-fi-r-resûl, fenâ-fi-l-pîr) Seyr ü Süluk, tarikat, silsile, pîr, mürid, derviş, âdâb ve erkân vb. tasavvuf terimlerinin tanımı bunların sufiyâne şiirlerde kullanımı. Tasavvuf nazariyeleri, mutasavvıf şairler ve eserleri.

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK EDEBİYATLARI IV (S):
Kazak Edebiyatı hakkında bilgi vermek, Kazak Edebiyatı’nın önemli isimleri Abay Kunanbayev ve Muhtar Şahanov’u bütün yönleri ve eserleriyle öğrencilere tanıtmak amaçlanmaktadır.

DÖRDÜNCÜ SINIF

YEDİNCİ YARIYIL

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I: Türk dilinin XIII. yüzyıl ile XV. yüzyılın ikinci yarısını kapsayan ve Eski Anadolu Türkçesi olarak adlandırılan dönemde yazılan eserlerin okutulması ve metinlerden hareketle dönemin gramer yapısının öğretilmesi. Eski Anadolu Türkçesi grameri, fonetik ve morfolojik hususiyetler. Eski yazılı metinlerin tahlili. Eski Anadolu Türkçesi devresinin öğretilmesi. 13. 14. 15. yüzyıl müelliflerinin ve eserlerinin tanıtılması. Karışık dilli eserlerin özelliklerinin Eski Anadolu Türkçesinin gramer yapısının anlatılması. Ünlüler ve ünlülerin özelliklerinin öğretilmesi. Dönemin el yazması eserleri hakkında bilgi verilmesi, eserlerden örnekler verilmesi. Eski Anadolu Türkçesi metni Dede Korkut Hikâyeleri’nden eski yazılı örneklerin okunması, kelime ve dil bilgisi yapıları üzerinde durulması. Harname ve Yusuf u Züleyha Mesnevisi’nin incelenmesi: Eski yazılı metnin okutulması, kelimeler ve gramer yapıları üzerinde durulması.


TÜRKİYE TÜRKÇESİ VII: Cümle, tanımı ve ögeleri üzerinde alıştırmalar. Cümle çeşitleri, yapı bakımından cümle çeşitleri ve diğer sınıflandırmalar. Sade ve birleşik cümle ve tanımları.

ÇAĞATAY DİLİ VE EDEBİYATI: Çağatay ve Çağatay Türkçesi kavramları tanımlanacak, Çağatay Türkçesinin tarihî gelişim süreci açıklanacak, XV. yüzyılda Çağatay Türkçesi ile eser veren şair ve yazarlar ile bunların eserleri hakkında bilgi verilecektir.

BATI KLASİKLERİ: Batı klasiklerinden Türkçeye özenle çevrilmiş ve dünya edebiyatında tanınmış kitapların okunması ve çözümlenmesi. Batı klasiklerinden yapılacak bir seçkinin çağdaş edebiyat çözümleme anlayışları doğrultusunda incelenmesi, eleştirel okuma uygulamaları.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI VII: 17. yüzyılın Eski Türk Edebiyatı tarihi ile bu dönemin sanatkârlarına ait metinler işlenmektedir.

HALK EDEBİYATI VII: Halk edebiyatının tekke şiiri olarak da bilinen bölümünün incelenmesi.

YENİ TÜRK EDEBİYATI VII: Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin; bu dönem içinde ortaya çıkan akımlar ve önemli şairlerin şiirleri dolayısıyla incelenmesi; zamanın akışı içinde değişen ve gelişen temel özelliklerinin bu incelemelere dayalı olarak belirlenmesi. Cumhuriyet dönemi Türk şiirine giriş, memleketçi edebiyat ve memleketçi şiir, Beş Hececiler ve şiirlerinin özellikleri. Yedi Meşaleciler, Garip Akımı, İkinci Yeni Akımı. Cumhuriyet döneminin ilk ustalarından başlayarak günümüze kadar belli başlı hikâyeciler ve öğretici metin yazarlarının hayatları ve eserlerinin incelenmesi. Bu derste, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ikinci devresine giren Garip, II. Yeni, Hisar ve 1980 sonrası şairlerinin şiirlerinden örnek metinler üzerinde çözümlemeler yapmaktır. Bu ders, 1940-2010 tarihleri arasında oluşan şiir devrelerini içine almaktadır. Cumhuriyet döneminde şiirde konu ve imaj değişiklikleri. Garip hareketinin özellikleri ve Türk edebiyatındaki yeri. Hisar topluluğunun oluşumu ve temsilcileri. Hisarcıların sanat anlayışları. Mavi grubunun oluşumu ve polemikleri. İkinci Yeni hareketinin oluşumu ve edebiyatımızdaki yeri. 1960-1980 arası şiiri. 1980-2010 arası şiirin temsilcileri ve edebiyatımızdaki yeri. 1940’tan günümüze şiirimizden örnek metin çözümlemeleri.


BİTİRME TEZİ/ ÖDEVİ: Öğrencinin, tercih ettiği ana bilim dalı kapsamında, danışman hocasıyla birlikte belirlediği bir konuda bilimsel nitelikte bir tez hazırlaması. Amaç, öğrencilerin bilimsel yazma yöntemlerini kullanır hale getirmektir. Danışman öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte seçilen bir konunun bilimsel yöntemler kullanılarak yazılması ve bölüm yönetimince belirlenen jüri önünde savunulmasıdır.

ALEVİ- BEKTAŞİ EDEBİYATI I (S): Alevi- Bektaşi Edebiyatı’na genel bir bakış, Alevi- Bektaşi düşüncesinin şiir diliyle açıklanışı, yüzyıllar boyunca geçirmiş olduğu gelişim safhaları ve bu edebiyatın önemli isimleri hakkında bilgi vermek.

TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI I (S): Türkoloji kavramı ve geçmişten günümüze Türkoloji ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

GÖSTERGEBİLİM I (S): Göstergebilim kavramının tanımlanması, göstergebilim kuramlarının anlatılması ve çağdaş göstergebilimin öncülerinin tanıtılması, göstergebilimsel metin incelemeleri.

YARATICI YAZARLIK I (S): Türk ve dünya edebiyatlarında yol gösterici eserlerin tanıtılması. Yazma yeteneğini geliştirici unsurlar. Edebiyatta dil kullanımlarının şiir ve metinler üzerinde incelenmesi. Teknik konuların ve üslup özelliklerinin tartışılması.

MODERNİZM VE EDEBİYAT (S): Modernizm ve edebiyat arasındaki ilişkinin ele alınması, modernizmi esas alarak eser veren sanatçılar ve eserleri.

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK EDEBİYATLARI V (S):


SEKİZİNCİ YARIYIL

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ II: Süheyl ü Nev-bahar ve Yusuf ile Zeliha Mesnevisi’nin incelenmesi: Eski yazılı metin okuma ve yazma çalışması. Dede Korkut Hikâyeleri.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VIII: Cümle tahlilleri.

ALTAYİSTİK: Altay dilleri teorisi kapsamında Altay dilleri adıyla dar olarak üç (Türk, Moğol, Mançu dahil Tunguz), geniş olarak bunlarla birlikte Kore ve kısa bir süreden beri Japon dilinin de yeniden katılması ile, kastedilen beş dilin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

DOĞU KLASİKLERİ: Doğu Edebiyatı’nın tanınmış şair ve yazarlarının tanıtılması. Doğu Edebiyatı’ndan seçilmiş şiir, hikâye ve roman örneklerinin değerlendirilmesi.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI VIII: 18. ve 19. yüzyılların Eski Türk Edebiyatı tarihi ile bu dönemin sanatkârlarına ait metinler işlenmektedir.

HALK EDEBİYATI VIII: Halk edebiyatının tekke şiiri olarak da bilinen bölümünün incelenmeye devam edilmektedir.

YENİ TÜRK EDEBİYATI VIII: Cumhuriyet döneminin ilk ustalarından başlayarak günümüze kadar belli başlı romancıların inceleneceği dersin amacı, Türk romanındaki öz ve biçim değişmelerini izlemek ve yazarların farklı bakış açılarıyla Türk toplumunu romana nasıl yansıttıklarını ortaya koyabilmektir. Derste Cumhuriyet döneminde eser vermiş önemli romancılarımızın eserlerinin incelenmesi yoluyla, bu dönemdeki Türk romanının biçim ve içerik bakımından taşıdığı özellikleri tespit etmek amaçlanır. Bu derste, 1946 sonrası değişen hayat şartları içerisinde oluşan ve gelişen roman türü üzerinde yapılacak metin incelemeleri ile konu, dil, üslup vs. gibi günümüze kadar gelinen noktalar gösterilmeye çalışılacaktır. Söz konusu dönem sonrası gelişen roman türü ana hatları ile tanıtılacak ve yazarların eserleri ve sanat anlayışları üzerinde durulacaktır. 1946 sonrası oluşan sosyal, siyasî ve kültür hayatına genel bir giriş ve dersin kaynaklarının verilmesi. Konuları ve temaları bakımından 1946 sonrası Türk romanı. Sosyal gerçekçi ve köy romanı. 1923 sonrası değişen hayat şartları içerisinde gelişen tiyatro türü üzerinde yapılacak metin incelemeleri ile konu, dil, üslup vs. gibi günümüze kadar gelinen noktalar gösterilmeye çalışılacaktır. Söz konusu dönem sonrası gelişen tiyatro türü ana hatları ile tanıtılacak ve yazarların eserleri ve sanat anlayışları üzerinde durulacaktır.


BİTİRME TEZİ/ ÖDEVİ: Öğrencinin, tercih ettiği ana bilim dalı kapsamında, danışman hocasıyla birlikte belirlediği bir konuda bilimsel nitelikte bir tez hazırlaması. Amaç, öğrencilerin bilimsel yazma yöntemlerini kullanır hale getirmektir. Danışman öğretim üyesi ve öğrenci tarafından birlikte seçilen bir konunun bilimsel yöntemler kullanılarak yazılması ve bölüm yönetimince belirlenen jüri önünde savunulmasıdır.

ALEVİ- BEKTAŞİ EDEBİYATI II (S): Alevi- Bektaşi Edebiyatı’na genel bir bakış, Alevi- Bektaşi düşüncesinin şiir diliyle açıklanışı, yüzyıllar boyunca geçirmiş olduğu gelişim safhaları ve bu edebiyatın önemli isimleri hakkında bilgi vermek.

TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI II (S): Türkoloji kavramı ve geçmişten günümüze Türkoloji ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

GÖSTERGEBİLİM II (S): Göstergebilim kavramının tanımlanması, göstergebilim kuramlarının anlatılması ve çağdaş göstergebilimin öncülerinin tanıtılması, göstergebilimsel metin incelemeleri.

YARATICI YAZARLIK II (S): Türk ve dünya edebiyatlarından üslup incelemeleri. Hikâye ve roman yazma tekniklerini geliştirme, edebi türlerde özel bir anlatım tekniği ile eserler verebilme.

POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT (S): Edebiyatın postmoderniteyle ilişkisinin belirlenmesi, postmodernizmi esas alarak eser veren sanatçılar ve eserleri.

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK EDEBİYATLARI VI (S):